Hotărâri C.L.

ANUL 2023

Hotararea nr 75 privind modificarea si completarea HCL nr 29/31.03.2023 privind stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor care stau la baza determinarii acestora pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Cotofenii din Dos, cf Lg cadru de salarizare 153/2017 incepand cu luna martie

Hotararea nr 74 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Primariei Cotofenii din Dos, judetul Dolj

Hotararea nr 73 privind aprobarea programului anual de achizitii publice ai Anexa la programul anual de Achizitii Publice pentru anul financiar 2023

Hotararea nr 72 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cotofenii din Dos pentru anul 2023 si al listei obiectivelor de investitii

Hotararea nr 71 privind desemanrea unui reprezentant al Consiliului Local Cotofenii din Dos in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cotofenii din Dos

Hotararea nr 70 privind aprobarea protocolului de colaborare incheiat intre Primaria Cotofenii din Dos si Scoala Populara de Arte si meserii Cornetti Craiova

Hotararea nr 69 privind actualizarea devizului de lucrari la obiectivul ”Reparatii curente Dispensarul Medical Cotofenii din Dos”

Hotararea nr 68 privind executia bugetara de venituri si cheltuieli la data de 30.06.2023

Hotararea nr 67 privind modificarea hotararii 34/20.04.2023 privind aprobarea proiectului ”Biblioteca – hub activ de învățare digitală pentru comunitatea județului Dolj,, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția I17, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat

Hotararea nr 66 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august 2023-octombrie 2023

Hotararea nr 65 privind aprobarea actualizarii devizului de lucarai la obiectivul ”Reparatii curente Dispensarul Medical Cotofenii din Dos”

Hotararea nr 64 privind aprobarea programului anual de achizitii publice si Anexa la Programul Anual de Achizitii Publice pentru anul financiar 2023

Hotararea nr 63 privind aprobarea documentatiei de avizarev a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si devizul general actualizat pentru obiectivul ”Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in sat Cotofenii din Dos, comuna Cotofenii din Dos”

Hotararea nr 62 privind aprobare regulament locuri de joaca

Hotararea nr 61 privind aprobare infiintare 3 posturi asistenti personali ai persoanelor cu handicap

Hotararea nr. 60 din data de 20.07.2023 privind aprobarea masurilor organizatorice cu ocazia Zilei comunei Coțofenii din Dos in anul 2023

Hotararea nr 59 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata in semestrul I al anului 2023

Hotararea nr. 58 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cotofenii din Dos pentru anul 2023

Hotararea nr 57 privind aprobare valoare estimativa a pagubelor produse la nivel UAT Cotofenii din perioada 15.06.2023-18.06.2023

Hotararea nr 56 privind Actul Aditional nr. 7 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj si operarea statiei de sortare si transfer Goicea” si Actul Aditional nr. 1 la Conractul nr. 1818/30.06.2022 ”Delegarea prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in cadrul proiectușlui Sistem de Management Integrat al Deseurilorr in Judetul Dolj”

Hotararea nr. 55 privind acordul de principiu in vederea demararii procedurii de concesionare a unei suprafete de 94 mp din cladirea situata in localitatea Mihaita, strada Dan Defleury, nr. 135, apartinand domeniului public al UAT Cotofenii din Dos, identificat cu CF 396498

Hoararea nr. 54 privind acordul de principiu in vederea demararii procedurii de concesionare a suprafetei de teren extravilan avand categoria de folosinta de teren arabil, in suprafata de 5013mp, apartinand domeniului privat al UAT Cotofenii din Dos, situat in T11 P62, identificat cu CF 30988

Hotararea nr. 53 privind tarifele pentru gestionarea deseurilor aferente activitatilor desfasurate de operatori pe fluxul deseurilor municipale in judetul Dolj

Hotararea nr. 52 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ioani Ioana in vederea acoperirii unei parti din pagubele cauzate de incendiul la locuinta din data de 25.04.2023

Hotararea nr. 51 privind executia bugetara de venituri si cheltuieli la data de 31.03.2023

Hotararea nr. 50 privind executia bugetara de venituri si cheltuieli de la data de 31.12.2022

Hotararea nr. 49 privind delegarea catre UAT Judetul Dolj a depunerii aplicatiei de finantare pentru proiectul ”Transport scolar verde pentru elevii din judetul Dolj”

Hotararea nr. 48 privind aprobarea actualizarii devizuluinde lucrari la obiectivul ”Reparatii curente Dispensarul Medical Cotofenii din Dos”

Hotararea nr. 47 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cotofenii din Dpos pentru anul 2023

Hotararea nr 46 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Tataru Claudio Ionut in vederea acoperirii unei parti din pagubele cauzate de incendiul la locuinta din data de 234.04.2023

Hotararea nr 45 privind aprobarea participarii comunei Cotofenii din Dos , judetul Dolj la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”Colinele Olteniei”

Hotarea nr. 44 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada MAI-IULIE 2023

Hotarare nr 43 privind acordarea, pentru consilierii locali ai Consiliului Local Cotofenii din Dos, a diferentelor rezultate ca efect al stabilirii indemnizatiei lunare a Primarului ncomunei Cotofenii din Dos

Hotararea nr 42 privind aprobarea organizarii si desfasurarii in comuna Cotofenii din Dos a evenimentului dedicat Zilei de 1 Iunie-Ziua Internationala a copilului si alocarea sumei necesare desfasurarii in bune conditii a acestuia

Hotararea nr 41 privind participarea UAT Cotofenii din Dos la Programul pentru casarea autovehiculelor uzate, cat si a aprobarii cererii de inscriere si a cheltuielilor legate deprogramul pentru casarea autovehiculelor uzate din comuna Cotofenii din Dos

Hotararea nr 40 privind tarifele pentru gestionarea deseurilor aferente activitatilor desfasurate de operatori pe fluxul deseurilor municipale in judetul Dolj

Hotararea ne 39 privind aprobare deviz General al Obiectivului mde Investitii ”Amenajare recreativa cu loc de joaca pentru copii, sat Potmeltu, comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj”

Hotararea ne 38 privind aprobare deviz General al Obiectivului mde Investitii ”Amenajare recreativa cu loc de joaca pentru copii, sat Mihaita, comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj”

Hotararea ne 37 privind aprobare deviz General al Obiectivului mde Investitii ”Amenajare recreativa cu loc de joaca pentru copii, sat Cotofenii din Dos, comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj”

Hotararea nr 36 privind aprobare modificare si completare Program anual de achizitii Publice al UAT Cotofenii din Dos pentru anul 2023 si anexa privind Achizitiile Publice directe

Hotararea nr 35 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cotofenii din Dos

Hotarare nr 34 privind aprobarea proiectului ”Biblioteca – hub activ de invatare digitala pentru comunitatea judetului Dolj” din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Pilonul II, Componenta b&_transformarea digitala, Investitia 117 a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat

Hotararea nr 33 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunere in cadrul PNI ”Anghel Saligny” a investitiei ”Extindere retea canalizare in satul Mihaita, comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj”

Hotararea nr 32 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunere in cadrul PNI ”Anghel Saligny” a investitiei ”Extindere retea canalizare in comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj”

Hotararea nr 31 privind aprobare indreptare eroare materiala la HCL 14/2023 privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice aprobat pentru anul 2023 al comunei Cotofenii din Dos

Hotararea nr 30 privind aprobarea indreptarii eroare materiala la HCL 9/30.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023(program de investitii) al comunei Cotofenii din Dos

Hotararea nr 29 privind stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor care au stat la baza determinarii acestora pentru functionarii publici si personalul sontractual din cadrul familiei ”Administratie” al aparatului de specialitate al primarului comunei Cotofenii din Dos, Dolj, incepand cu luna martie 2023

Hotararea nr 28 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ”Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru obiectivul Scoala Corp 34641-C5 din Comuna Cotofenii din Dos

Hotararea nr 27 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ”Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru obiectivul Scoala Corp 34641-C1 din Comuna Cotofenii din Dos

Hotararea nr 26 privind aprobarea Devzului General estimativ privind cheltuielile totale necesare realizarii obiectivului Reparatii curente Dispensar Medical (Uman) Cotofenii din Dos

Hotararea nr 25 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Desfiintare corp C1 si construire Centru de zi copii expusi riscului de a fi separati de familie”

Hotararea nr 24 privind depunerea proiectului ”Desfiintare corp C1 si construire Centru de zi copii expusi riscului de a fi separati de familie” si aprobarea cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr 23 privind aprobarea modificarii Programului anual de Achizitii Publice Proiect ”MEDACCES+GVR 2021”-Imbunatatirea accesului la serviciile de asistenta medicala pentru grupurile vulnerabile, inclusiv rromi, din comunele Ciupercenii Noi, Cosoveni, Cotofenii din Dos

Hotararea nr 22 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cotofenii din Dos pentru anul 2023

Hotararea nr 21 privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta Contyractului de DElegare a Gestiunii Activitatii de Eliminare prin Depozitarev a Deseurilor la Depozitul Ecologoic de Deseuri Mofleni-Craiova

Hotararea nr 20 privind acceptarea Ofertei de Sponsorizare nr 40/24.02.2023 urmare a solicitarii de sponsorizare, transmisa de Primaria comunei Cotofenii din Dos catre SC OMV PETROM SA Bucuresti

Hotararea nr 19 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cotofenii din Dos pentru sursa ”D” -Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Hotararea nr. 18 privind aprobarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolii Gimnaziale Cotofenii din Dos, Dolj”

Hotararea nr 17 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Vita Constantina in vederea acoperirii unei parti din cheltuielile de inmormantare ale defunctei Perciu Constantina

Hotararea nr 16 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ciobanu Ionel in vederea acoperirii unei parti din cheltuielile de inmormantare ale defunctei Suca Elena

Hotararea nr. 15 privind achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare juridica pentru anul 2023

Hotararea nr 14 privind Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2023 si Anexa privind Achizitiile Publice directe al UAT Cotofenii din Dos si aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2023 si Anexa privind Achizitiile Publice directe al Proiectului ”MEDACCES+GVR 2021”-Imbunatatirea accesului la serviciile de asistenta medicala pentru grupurile vulnerabile, inclusiv rromi din comunele Ciupercenii Noi, Cosoveni si Cotofenii din Dos

Hotararea nr. 13 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cotofenii din Dos

Hotararea nr 12 privind indreptare eroare materiala din HCL nr 80/2022 privind aprobarea Organigramei Statului de functii ale Primariei Cotofenii din Dos, judetul Dolj

Hotarea nr. 11 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie-aprilie 2023

Hotararea nr. 10 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si UAT Cotofenii din Dos pentru implementarea proiectului ”HUB de servicii MMSS-SI-MMSS” (cod MySmis 130963)

Hotararea nr. 9 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cotofenii din Dos pentru anul 2023

Hotararea nr 8 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar de la 31.12.2022

Hotararea nr. 7 privind aprobarea coeficientilor in vederea calcularii salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Cotofenii din Dos, conform Legii cadru de salarizare 153/2017, incepand cu data de 01.01.2023

Hotararea nr. 6 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cotofenii din Dos, pentru anul scolar 2023-2024

Hotararea nr. 5 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Cotofenii din Dos in comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Cotofenii din Dos, pentru activitatea desfasurata in anul 2022

Hotararea nr. 4 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul II al anului 2023

Hotararea nr. 3 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2023 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2021 privind venitul minim garantat

Hotararea nr. 2 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Cotofenii din Dos, judetul Dolj, pentru anul 2023

Hotararea nr. 1 privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta Contractului de Delegare a Gestunii Activiatatii de Eliminare prin Depozitare a Deseurilor la Depozitul Ecologic de Deseuri Mofleni-Craiova

ANUL 2022

Hotararea Consiliului Local nr.82/27.12.2022

Hotararea Consiliului Local nr.81/27.12.2022

Hotararea Consiliului Local nr.80/13.12.2022

Hotararea Consiliului Local nr.79/13.12.2022

Hotararea Consiliului Local nr.78/13.12.2022

Hotararea Consiliului Local nr.77/17.11.2022

Hotararea Consiliului Local nr.76/17.11.2022

Hotararea Consiliului Local nr.75/17.11.2022

Hotararea Consiliului Local nr.74/12.10.2022

Hotararea Consiliului Local nr.73/12.10.2022

Hotararea Consiliului Local nr.72/12.10.2022

Hotararea Consiliului Local nr.71/12.10.2022

Hotararea Consiliului Local nr.70/12.10.2022

Hotararea Consiliului Local nr.69/12.10.2022

Hotararea Consiliului Local nr.68/12.10.2022

Hotararea Consiliului Local nr.67/12.10.2022

Hotararea Consiliului Local nr.66/12.10.2022

Hotararea Consiliului Local nr.65/29.09.2022

Hotararea Consiliului Local nr.64/29.09.2022

Hotararea Consiliului Local nr.63/29.09.2022

Hotararea Consiliului Local nr.62/29.09.2022

Hotararea Consiliului Local nr.61/29.09.2022

Hotararea Consiliului Local nr.60/29.09.2022

Hotararea Consiliului Local nr.59/29.09.2022

Hotararea Consiliului Local nr.58/19.09.2022

Hotararea Consiliului Local nr.57/30.08.2022

Hotararea Consiliului Local nr.56/30.08.2022

Hotararea Consiliului Local nr.55/30.08.2022

Hotararea Consiliului Local nr.54/23.08.2022

Hotararea Consiliului Local nr.53/03.08.2022

Hotararea Consiliului Local nr.52/03.08.2022

Hotararea Consiliului Local nr.51/03.08.2022

Hotararea Consiliului Local nr.50/28.07.2022

Hotararea Consiliului Local nr.49/28.07.2022

Hotararea Consiliului Local nr.48/28.07.2022

Hotararea Consiliului Local nr.47/28.07.2022

Hotararea Consiliului Local nr.46/28.07.2022

Hotararea Consiliului Local nr.45/07.07.2022

Hotararea Consiliului Local nr.44/07.07.2022

Hotararea Consiliului Local nr.43/07.07.2022

Hotararea Consiliului Local nr.42/15.06.2022

Hotararea Consiliului Local nr.41/15.06.2022

Hotararea Consiliului Local nr.40/15.06.2022

Hotararea Consiliului Local nr.39/27.05.2022

Hotararea Consiliului Local nr.38/27.05.2022

Hotararea Consiliului Local nr.37/27.05.2022

Hotararea Consiliului Local nr.36/27.05.2022

Hotararea Consiliului Local nr.35/27.05.2022

Hotararea Consiliului Local nr.34/18.05.2022

Hotararea Consiliului Local nr.33/18.05.2022

Hotararea Consiliului Local nr.32/18.05.2022

Hotararea Consiliului Local nr.31/18.05.2022

Hotararea Consiliului Local nr.30/18.05.2022

Hotararea Consiliului Local nr.29/18.05.2022

Hotararea Consiliului Local nr.28/15.04.2022

Hotararea Consiliului Local nr.27/15.04.2022

Hotararea Consiliului Local nr.26/15.04.2022

Hotararea Consiliului Local nr.25/15.04.2022

Hotararea Consiliului Local nr.24/24.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.22/24.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.21/24.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.20/24.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.19/07.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.18/07.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.17/07.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.16/07.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.15/07.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.14/07.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.13/07.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.12/07.03.2022

Hotararea Consiliului Local nr.11/08.02.2022

Hotararea Consiliului Local nr.10/08.02.2022

Hotararea Consiliului Local nr.9/08.02.2022

Hotararea Consiliului Local nr.8/31.01.2022

Hotararea Consiliului Local nr.7/31.01.2022

Hotararea Consiliului Local nr.6/31.01.2022

Hotararea Consiliului Local nr.5/31.01.2022

Hotararea Consiliului Local nr.4/31.01.2022

Hotararea Consiliului Local nr.3/31.01.2022

Hotararea Consiliului Local nr.2/31.01.2022

Hotararea Consiliului Local nr.1/31.01.2022

ANUL 2021

Hotararea Consiliului Local nr.85/28.12.2021

Hotararea Consiliului Local nr.84/28.12.2021

Hotararea Consiliului Local nr.83/28.12.202

Hotararea Consiliului Local nr.82/28.12.2021

Hotararea Consiliului Local nr.81/28.12.2021

Hotararea Consiliului Local nr.80/28.12.2021

Hotararea Consiliului Local nr.79/28.12.2021

Hotararea Consiliului Local nr.78/20.12.2021

Hotararea Consiliului Local nr.77/13.12.2021

Hotararea Consiliului Local nr.76/25.11.2021

Hotararea Consiliului Local nr.75/20.11.2021

Hotararea Consiliului Local nr.74/20.11.2021

Hotararea Consiliului Local nr.73/20.11.2021

Hotararea Consiliului Local nr.72/20.11.2021

Hotararea Consiliului Local nr.71/20.11.2021

Hotararea Consiliului Local nr.70/20.11.2021

Hotararea Consiliului Local nr.69/20.11.2021

Hotararea Consiliului Local nr. 68/12.11.2021

Hotararea Consiliului Local nr. 67/26.10.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 66/26.10.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 65/25.10.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 64/25.10.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 63/25.10.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 62/25.10.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 61/25.10.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 60/27.09.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 59/27.09.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 58/27.09.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 56/27.09.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 55/27.09.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 54/21.09.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 53/01.09.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 52/01.09.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr. 51/01.09.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr.50/01.09.2021

Hotarare a Consiliului Local  nr.38/08.07.2021

Hotararea Consiliului Local  nr. 37/01.07.2021

Hotararea Consiliului Local  nr. 36/01.07.2021

Hotararea Consiliului Local  nr. 35/29.06.2021

Hotararea Consiliului Local  nr. 34/29.06.2021

Hotararea Consiliului Local  nr. 33/29.06.2021

Hotararea Consiliului Local  nr. 32/29.06.2021

Hotararea Consiliului Local  nr. 31/29.06.2021

Hotararea Consiliului Local  nr. 30/27.05.2021

Hotararea Consiliului Local  nr. 29/27.05.2021

Hotararea Consiliului Local  nr. 28/27.05.2021

Hotararea Consiliului Local  nr. 27/27.05.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 26/20.04.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 25/20.04.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 24/20.04.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 23/20.04.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 22/25.03.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 21/25.03.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 20/25.03.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 19/25.03.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 18/23.03.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 17/25.02.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 16/25.02.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 15/25.02.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 14/25.02.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 13/25.02.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 12/25.02.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 11/25.02.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 10/25.02.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 9/25.02.2021

Hotararea Consliliului Local nr. 8/25.02.2021

Hotararea Consliliului Local nr.7/22.01.2021

Hotararea Consliliului Local nr.6/22.01.2021

Hotararea Consliliului Local nr.5/22.01.2021

Hotararea Consliliului Local nr.4/22.01.2021

Hotararea Consliliului Local nr.3/22.01.2021

Hotararea Consliliului Local nr.2/22.01.2021

Hotararea Consliliului Local nr.1/22.01.2021

 

ANUL 2020

Hotararea Consiliului Local nr.56/18.12.2020

Hotararea Consiliului Local nr.55/18.12.2020

Hotararea Consiliului Local nr. 54/18.12.2020

Hotararea Consiliului Local nr.53/18.12.2020

Hotararea Consiliului Local nr. 52/18.12.2020

Hotararea Consiliului Local nr. 51/18.12.2020

Hotararea Consiliului Local nr.50/18.12.2020

Hotararea Consiliului Local  nr.49/18.12.2020

Hotararea Consiliului Local nr.48/14.12.2020

Hotararea Consiliului Local nr.47/14.12.2020

Hotararea Consiliului Local nr.46/14.12.2020

Hotararea Consiliului Local nr.45/26.11.2020

Hotararea Consiliului Local nr.44/26.11.2020

Hotararea Consiliului Local nr.43/26.11.2020

Hotararea Consiliului Local nr.42/26.11.2020

31Ordinea de zi provizorie iulie

REFERAT AMANARE SEDINTA

REFERAT  legalitate 2018

REFERAT  legalitate 2018

Referat  legalitate 2018

REFERAT  legalitate 2018

REFERAT  legalitate 2018

REFERAT   legalitate 2018

HCL NR. 49/2018

HCL Nr. 48/2018

HCL Nr. 47/2018

HCL Nr. 46/2018-PROIECT HOTARARE

HCL Nr. 45/2018

HCL Nr.36/2018

HCL Nr.31/2018 pagina 1

HCL Nr.31/2018 pagina 2

HCL Nr.30/2018

HCL Nr.29/2018

HCL Nr.27/2018

HCL Nr.26/2018

HCL Nr.25/2018

HCL Nr.24/2018

HCL Nr.23/2018

HCL Nr. 22/2018

HCL Nr. 21/2018

HCL Nr.20/2018

HCL Nr.19/2018

HCL Nr.17/2018

HCL Nr.16/2018

HCL Nr.15/2018

HCL Nr.14/2018

HCL Nr.13/2018 – Excedent bugetar

HCL Nr.12/2018 -Lista de investitii

HCL Nr.11/2018 – Buget dezvoltare

HCL Nr .10/2018 – Buget functionare

HCL Nr.7/2018

HCL Nr.5/2018

HCL Nr.4/2018

HCL Nr.3/2018

HCL Nr.2/2018

HCL NR .1/2018

 


Anul 2017

Hotararea nr. 55 din 26.07.2017 privind stabilirea salariului de baza

Hotararea nr. 26 din 03.04.2017

Hotararea nr. 25 din 03.04.2017

Hotararea nr. 24 din 03.04.2017

Hotararea nr. 23 din 03.04.2017

Hotararea nr. 12 din 24.02.2017

Hotararea nr. 11 din 24.02.2017 privind aprobarea PV de inventariere pentru anul 2016 si casarea unor obiecte de inventar

Hotararea nr. 10 din 24.02.2017 privind executia bugetara la 31.12.2016

Hotararea nr. 9 din 24.02.2017

Hotararea nr. 8 din 27.01.2017

Hotararea nr. 7 din 27.01.2017 privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2017-2018

Hotararea nr. 6 din 27.01.2017 privind stabiirea indemnizatiei SVSU

Hotararea nr. 5 din 27.01.2017 privind asigurarea personalului SVSU

Hotararea nr. 4 din 27.01.2017

Hotararea nr. 3 din 27.01.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice aferente anului 2017

Hotararea nr. 2 din 27.01.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii aferente anului 2017

Hotararea nr. 1 din 27.01.2017


Anul 2016

Hotararea nr. 22 din 23.09.2016 privind completarea comisiei economice-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, constituita prin HCL nr. 6/28.06.2016
Hotararea nr. 6 din 28.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate

Hotararea nr. 5 din 28.06.2016 privind alegerea viceprimarului

Hotararea nr. 3 din 28.06.2016 privind constituirea Consiliului Local